معماری منظر رشته ای جوان در عرصه حرفه های مرتبط با طراحی محیط به شمار میآید و هنوز در حال طی مراحل تکامل خویش است.هرچند معماری منظر در بسیاری از مباحث، به ویژه در زمینه مفاهیم مربوط به خلق و سازماندهی فضا و مکان ، قرابت بسیار زیادی به معماری دارد ، لیکن عرصه فعالیت آن در محیطهای باز طبیعی و مصنوع و ارتباط ناگزیر آن با فرآیندهای جاری در این عرصه ، باعث ایجاد خصوصیات ویژه ای برای آن شده است. این خصوصیات ویژه ، معماران منظر را به آشنایی با طیف وسیعی از دانش وا میدارد.
مهمترین سؤال پیش رو چگونگی ایجاد تلفیق و هماهنگی میان موضوعات گوناگون و دانش وسیع مرتبط با معماری منظر است. همچنین سؤالات دیگری در این زمینه مطرح میشوند. معماری منظر چیست و خصوصیات کلیدی آن کدام است؟ مهارتها و بدنة دانشی که معمار منظر باید آنها را بیاموزد کدام است؟ چگونه میتوان به این حدود دانش نظم بخشید ، آن را به کار گرفت و آموزش داد؟
بدین ترتیب این مقاله میکوشد با معرفی اجمالی معماری منظر و حوزههای فعالیت آن به رفع برخی از ابهامات در زمینه ویژگیهای خاص این رشته و وجوه تمایز آن با دیگر رشتهها و همچنین تبیین دانش مرتبط با این رشته اقدام کند. به نظر مهمترین ویژگی حرفهای معماران منظر در حل مشکلات از طریق مدیریت خلاقانه حدود دانش در ارتباط با موضوع است. لذا در این مقاله ساز و کارهایی با تکیه بر مفهوم نگرش سیستماتیک ،  مدلسازی و الگو برای غلبه بر مشکل پیچیدگی و گستردگی مفاهیم در جریان طراحی مورد بررسی قرار میگیرد تا با پیوند آنها بتوان در نهایت چارچوبی مناسب و قابل تعمیم برای بکارگیری در طراحی منظر و آموزش آن پیشنهاد کرد.

طراحی ویلا

مقدمه
اگرچه «معماری منظر» در ایران تاریخچه ای بسیار کوتاه در جریان حرفه های مرتبط با طراحی محیط دارد، اما در سطح جهانی نیز با وجود بیش از یک قرن قدمت در عرصه حرفه و آکادمی، این رشته هنوز در حال طی مراحل تکامل خویش است. هرچند معماری منظر در بسیاری از مباحث ، به ویژه درزمینه مفاهیم مربوط به خلق و سازماندهی فضا و مکان ، قرابتبسیار زیادی به معماری دارد، لیکن عرصه فعالیت آن که به طورمعمول مرتبط با خلق ، ساماندهی و مدیریت فضاهای باز طبیعی و مصنوع است، و ارتباط ناگزیر معماری منظر با فرآیندهای جاری در این عرصه، باعث شده تا خصوصیات و ویژگ یهای خاصی برای آن پدید آید. خصوصیات ویژه این رشته باعث شده تا معماران منظر در کنار درک مفاهیم عمیق در مورد خلق فضا ، نیازمند آشنایی و بکارگیری طیف وسیعی از دان شهای مرتبط با رفتار انسان ، مفاهیم هنری و تاریخی مرتبط با فضاهای باز و طبیعی، دانش و علوم مرتبط با طبیعت و مؤلف ههای طبیعی و نیز دانش مهندسی برای ساخت و مدیریت منظر باشند.

فرآیند طراحی در معماری منظر

شيوه طراحي منظر در طول تاريخ هميشه به يکسان دنبال نشده است. همچنين در فرهنگهای گوناگون نگاه به شیو ه های طراحي متفاوت بوده است. رويکردهاي انسان در طول زمان باعث ايجاد تغيير در شیوه های طراحي شده است. پس از دوران رنسانس و با تغيير تفکرات از يک ديدگاه جامع نظري-عملي که در برگيرنده توأمان علم و هنر بود ، به يک نظام تفکيک گراي مدرن که تحت تأثير فلسفه دوگانه دکارت نظر و عمل را از هم جدا کرد، نوع نگرش به شيوه طراحي منظر نيز تغيير کرد. طراحان منظر ، که تا پيش از آن استادان معمار و يا باغباناني بودند که پس از گذران يک دوران استاد و شاگردي به بلوغ مورد نياز براي طراحي و اجراي عملي منظر میرسیدند به مرور تا قرن 19 به افرادي بدل شدند که کار خود را روي کاغذ انجام داده ، بدون آنکه خود را در فرآيند اجرا درگير سازند، اجراي آن را به کارگران و باغبانها می سپردند. پس از شکل گيري رسمي معماري منظر در اواخرقرن 19 در آمريکا توسط المستد و آغاز آموزش آکادميک معماري منظر در ابتداي قرن 20 در مدرسه معماري دانشگاه هاروارد ، شیو ه های طراحي معماري منظر همراه با شیوه های طراحي در معماري محصوصا طراحی مدرن دچار تحولات عم قي شد که تا به امروز نیز تا حدي  ادامه دارد.

منبع: معماری منظر

فهرست منابع
•  رساله دکتری:”طراحی منظر در مناطق گرم و خشک ایران:الگوی واحه”، تألیف سید حسن تقوایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1383