طراحی و اجرای ویلا در شهرک جهان ویلا(مسعودیه) تهراندشت کرج-مدرن ویلا